Jilmaz trasferohet përsëri në burg.

Çfarë do të ndodhë kur ai të ndeshet me njeriun që shkaktoi çdo gjë?

Një zjarr i madh bie në burg. Një lajm në radio do të shkatërrojë Zulejhan.